TRUCA O ENVIA UN MAIL PER DEMANAR HORA

Avís legal

Avís legal – Condicions d’ús

Les presents condicions es troben actualitzades a data 23 d’abril de 2021.

  1. TITULAR DE LA WEB
  2. OBJECTE DE LA WEB
  3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

1. TITULAR DE LA WEB

Aquest lloc web (d’ara endavant, “la web”) és propietat de Vithas Sanidad, S.L.U. (d’ara endavant, “VITHAS”), amb domicili social a C/Arturo Soria 107, 28043 Madrid (Espanya), NIF B-18007203 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 13.222, Folio 46, Full M-214.085.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 91 590 52 52 o enviant un correu electrònic a comunicacion@vithas.es.

2. OBJECTE DE LA WEB

A través de la web http://www.vithas.es (d’ara endavant, la “web”) es facilita als visitants i usuaris informació sobre els serveis mèdics i professionals sanitaris del Grup Hospitalari Vithas així com informació sobre temes de salut de rellevància, objectiva, fiable i actualitzada, que resulti d’interès pràctic per als pacients o usuaris.

Qualsevol tipus d’informació publicada en aquest lloc web ha estat plantejada per a recolzar, no per substituir, la relació que existeix entre un pacient/usuari d’aquest lloc web i el seu metge.

Així mateix, es proporciona accés a l’àrea privada als clients dels hospitals i centres del Grup Vithas, on aquells podran sol·licitar i gestionar cites i accedir a la seva informació mèdica i assistencial i la dels seus cercles. L’accés i ús de l’àrea privada de client es regirà per les seves pròpies condicions.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

1. Acceptació de les Condicions. Mitjançant l’accés i utilització de la Web s’entendrà que l’usuari manifesta de forma expressa la seva acceptació al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions en la versió publicada a la Web en el moment de l’accés.

Si us plau, de manera prèvia a fer ús de la Web, llegeixi aquestes Condicions i, en cas de no estar conforme amb les mateixes, abstingui’s de fer ús de la Web.

2. Finalitat i gratuïtat de la Web. Tota la informació inclosa a la Web té fins exclusivament informatius. L’accés i ús de la Web té caràcter gratuït.

3. Accés a determinats serveis que requereixen registre previ. L’accés a determinats serveis continguts en el Portal podrà requerir el registre previ dels usuaris mitjançant la creació d’un Compte que comportarà l’acceptació de les Condicions Generals i la política de privacitat de VITHAS que, en el seu cas, s’indiqui.

És possible que se sol·liciti informació addicional per poder definir el perfil de l’Usuari amb la finalitat d’oferir determinats serveis personalitzats. En cas que no es facilitin aquestes dades, VITHAS no denegarà l’accés a la seva Web, no obstant, no podrà oferir aquests serveis a aquests usuaris.

En cas de registre, l’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permessa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, haurent de modificar-la segons l’establert a la Web des del moment en què conegui o sospiti un ús indegut de la mateixa i assumint, per tant, tota responsabilitat de les conseqüències que poguessin ocasionar-se per la comunicació d’aquesta contrasenya a tercers.

L’usuari es compromet també a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

4. Ús lícit i no lesiu de la Web. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis en ella oferts de conformitat amb la llei, les presents Condicions, la bona fe, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb fins o efectes il·lícits o lesius per als interessos o drets de tercers, o que de qui sigui, puguin causar danys, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del mateix per altres usuaris.

5. Limitació de la responsabilitat.

a. Informació de salut publicada a la Web. VITHAS dedica el màxim esforç perquè tots els continguts siguin correctes i estiguin actualitzats, però no és possible garantir que ho sigui en tots els casos, tenint en compte que la medicina és una ciència en continua evolució.

Els continguts relacionats amb la salut publicats a la Web tenen clarament identificat l’autor i/o el professional sanitari que ho valida, així com la data de publicació, que indica el moment en què han estat revisats en últim terme, condició que s’ha de tenir en compte ja que el coneixement de salut canvia i s’incrementa exponencialment amb el temps.

Des de VITHAS insistim que tota la informació de salut publicada a la Web té la finalitat d’aportar valor afegit, però mai la de substituir la relació amb el seu metge. Per tant, qualsevol informació aquí inclosa sempre ha de ser consultada i consensuada amb el seu metge, a fi que aquest pugui adequar-la i matitzar-la en funció de les seves concretes circumstàncies.

VITHAS no recomana ni valida l’ús d’un fàrmac en concret o una determinada prova o diagnòstic clínic. Són els professionals mèdics que atenen al pacient els responsables de diagnosticar i prescriure els tractaments i fàrmacs necessaris i/o recomanats.

b. Responsabilitat per l’ús de la Web. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar, a si mateix o a tercers, per l’ús de la Web contrari a les presents Condicions, quedant VITHAS exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciades per tercers contra VITHAS a conseqüència de l’ús que l’usuari faci de la Web en contravenció de les presents Condicions, assumint tots els costos, despeses i indemnitzacions que siguin irrogats a VITHAS amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

c. Responsabilitat pel funcionament de la Web. VITHAS realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través de la Web es realitzi en les millors condicions de seguretat. No obstant, VITHAS no es responsabilitzarà de qualsevol dany que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a VITHAS.

De la mateixa manera, VITHAS també quedará exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de VITHAS.

d. Enllaços des de i a pàgines de tercers. La present Web i/o les diferents accions que en la mateixa es desenvolupin, poden incorporar enllaços o interaccions amb altres llocs o pàgines web titularitat de tercers, com ara Youtube, Twitter o Facebook, sent aquests tercers els responsables dels continguts allotjats a les seves respectives pàgines i plataformes. VITHAS no té cap control sobre els continguts o l’ús de llocs o pàgines web diferents d’aquesta Web, i per tant no serà responsable dels danys o perjudicis que puguin causar els mateixos.

L’existència d’hiperenllaços (links) a aquesta Web en pàgines o llocs de tercers no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació, aprovació o participació per part de VITHAS dels seus continguts o serveis.

VITHAS no es responsabilitza del correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la qual es pot accedir a través dels mateixos, així com dels perjudicis que pugui patir en virtut de la informació trobada en els llocs web enllaçats.

e. Publicitat. La Web pot albergar continguts publicitaris o patrocinats per tercers. En aquest cas, els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables de garantir que el material enviat per a la seva inclusió a la Web compleixi amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. VITHAS no serà responsable de cap error, inexactitud, manca de transparència o irregularitat en què puguin incórrer els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Web, es pot posar en contacte directament amb l’anunciant o patrocinador o comunicar-ho a VITHAS a través de qualsevol dels mitjans facilitats a l’inici del present document perquè VITHAS ho traslladi a aquests tercers i prengui les mesures oportunes per prevenir que la mateixa concreta situació torni a produir-se.

f. Comentaris i continguts produïts pels usuaris. VITHAS podrà oferir als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris, per incorporar-los en les seccions corresponents de la Web. La publicació dels comentaris i altres continguts està subjecta al compliment de les presents Condicions. Si vostè no està d’acord amb les mateixes, li preguem que no utilitzi aquests serveis.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris o inclòs continguts, serà l’única responsable dels mateixos, així com de garantir que la seva inclusió en la Web compleix amb les presents Condicions i les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Els continguts inclosos no reflecteixen l’opinió de VITHAS, i VITHAS no serà responsable de cap error, inexactitud, injúria, calúmnia o irregularitat que puguin contenir els esmentats comentaris.

Quan l’usuari pugi o insereixi contingut a la Web, declara ser el titular dels drets sobre els textos i continguts, garantint que, en el seu cas, disposa dels drets i autoritzacions necessàries de l’autor o propietari del text i/o continguts per a la seva utilització i explotació a través de la Web. En el supòsit que l’usuari desconegui si disposa dels drets per a l’esmentat ús, no haurà de publicar aquesta informació o material.

VITHAS no es farà responsable (excepte estipulació legal en contrari) dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública dels textos i/o continguts que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En aquest cas, l’usuari accepta que serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació per part d’un tercer que alegui ostentar drets sobre els textos i/o continguts.

6. Participació en accions promocionals. La participació en qualsevol de les accions promocionals contingudes en la present Web suposarà l’acceptació, per part de l’usuari, de les presents Condicions, i podrà requerir l’acceptació de qualsevol altra condició particular que en el seu cas es determini.

7. Accions promocionals de tercers. L’usuari reconeix i accepta que determinades accions promocionals poden estar desenvolupades per tercers (col·laboradors de VITHAS) per la qual cosa, en cas de participar en aquestes, haurà de llegir i, si escau, acceptar les condicions que li apliquin i que hauran estat determinades pel responsable concret de l’acció.

8. Propietat intel·lectual. Tots els continguts de la Web, llevat que expressament s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de VITHAS o de tercers que han autoritzat a VITHAS la seva inclusió a la Web.

Així mateix, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la Web estan protegits per la llei, sent prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització per part de VITHAS o del tercer al qual puguin pertànyer.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada dels elements indicats podrà constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de VITHAS o dels tercers titulars d’aquests drets.

Es prohibeix, per tant, la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició del públic, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la Web, així com del seu disseny i forma de presentació dels continguts, sense comptar per a això amb la corresponent autorització del titular dels drets o llevat si es trobés legalment permès o fos d’acord amb la naturalesa del propi contingut.

L’accés a la Web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de drets de propietat algun sobre els continguts que figuren en la mateixa.

L’usuari no podrà utilitzar els continguts oferts a la Web per a finalitats diferents de les estipulades en les presents condicions, i, si escau, en les condicions particulars que regulin la utilització de determinades funcionalitats de la mateixa.

9. Protecció de dades personals. Trobarà tota la informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal a la Política de Privacitat de la Web.

10. Enllaços a la Web. Queda expressament prohibit inserir enllaços a la present Web en qualsevol altre lloc web de tercers, xarxes socials o plataformes digitals sense autorització prèvia i expressa de VITHAS.

11. Monitorització i control de la Web. VITHAS es reserva el dret, com a propietària de la Web, a monitoritzar i controlar en qualsevol moment l’ús de la mateixa que realitzin els usuaris, incloent els continguts pujats, inserits o publicats pels usuaris a la Web. En aquest sentit, VITHAS podrà retirar de forma unilateral els comentaris i/o continguts produïts, pujats o inserits pels usuaris a la Web, quan VITHAS ho consideri oportú i sense necessitat de justificar aquesta retirada.

En els serveis que requereixen registre previ de l’usuari, VITHAS es reserva el dret a prendre les mesures oportunes en cas que els usuaris facin un ús d’aquests serveis contrari a les presents Condicions, incloent la retirada de l’accés als usuaris, cancel·lant o bloquejant les seves credencials.

Els usuaris podran denunciar i posar en coneixement de VITHAS qualsevol irregularitat o incompliment de les presents Condicions que detectin a la Web, a fi que VITHAS prengui les mesures que entengui oportunes.

12. Accions legals en cas de vulneració de les Condicions. VITHAS podrà exercir les accions legals que li corresponguin contra aquells usuaris que vulnerin les presents Condicions, causant qualsevol tipus de dany a VITHAS, als altres usuaris o a tercers.

13. Modificació de les Condicions. VITHAS es reserva el dret de modificar el contingut de les presents Condicions en qualsevol moment amb la finalitat d’adaptar-se a canvis operatius, tècnics o legislatius. Per tant, els usuaris de la Web hauran de consultar les presents Condicions periòdicament, en cas que les Condicions hagin estat modificades.

14. Interpretació, legislació aplicable i aforament. Les presents condicions han estat redactades en castellà. En cas de qualsevol discrepància entre la versió en castellà i qualsevol altra versió que pugui estar disponible a la Web, prevaldrà sempre la versió en castellà.

Qualsevol clàusula o disposició de les presents Condicions d’ús que sigui o esdevingui il·legal, invàlida o inexigible serà exclòs d’aquestes i serà considerat inaplicable en allò que arribi a aquesta il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s’assembli el màxim possible a l’anterior, però no afectarà o perjudicarà les altres disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i restaran plenament vigents i efectives.

Qualsevol disputa o controvèrsia sobre l’aplicació o interpretació de les presents Condicions seran resoltes de conformitat amb la legislació espanyola i sotmseses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Grup Mèdic Garraf

Grup Mèdic Garraf